CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Zajímavosti:

Služby infrastruktury - Výzva VI

06.05.2019

 

Dne 28.03.2019 byla vyhlášena v rámci programu Služby infrastruktury Výzva VI. 

 

Žádosti jsou přijímány od 29.03.2019 do 30.06.2019.

 

Hlavním cílem programu a Výzvy VI je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední podniky i velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • poskytování služeb inovačním podnikům – MSP,
 • provozování inovační infrastruktury – pouze v režimu de minimis,
 • rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií,
 • výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity a):

 • osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům – inovativním MSP (poradců a expertů),
 • nákup externích poradenských služeb,
 • marketing a propagace (maximálně 400 tis. Kč na projekt),
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů dle bodu 5.2a).

V případě aktivit b), c), d):

 • výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek),
 • výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 3 měsíce; software apod.),
 • náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt,
 • provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky apod.,
 • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených poskytovatelem podpory.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • každý žadatel/příjemce o podporu (1 IČ) je v této výzvě v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel/příjemce)
 • každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje jako příjemce)

Více informací a veškeré související dokumenty naleznete v následujícím odkazu: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-vi/ 

Zpět na zajímavosti