CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lid. zdrojů pro VAV

Investiční priorita 1:

Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Specifické cíle:

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Cílem je prostřednictvím podpory odlišného zaměření VŠ a jejich silných stránek dospět ke zvýšení kvality a profilace vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce, včetně podpory podnikavosti a dalších moderních dovedností studentů.

SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů.

Cílem je prostřednictvím zkvalitnění různých typů podpory zvýšení účasti studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a dále snížení studijní neúspěšnosti studentů.

SC 3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání an vysokých školách

Cílem je vytvořit podmínky na VŠ, které budou flexibilně reagovat na poptávku po CŽV ze strany dospělé populace a subjektů aplikační sféry.

SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

SC 4 navazuje na Doporučení Rady k NPR na rok 2014: Přijmout opatření ke zlepšení systému akreditace a financování VŠ. Cílem je vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality VŠ a zvýšení kvality strategického řízení VŠ

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do výzkumných organizací a zvýšit kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS3. Podpora bude směřovat také do navazování a rozvoje strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na regionální i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů, které povedou k naplňování RIS3. V rámci intervencí tohoto SC bude důraz také kladen na podporu žen – výzkumnic a zvyšování zájmu žáků, studentů a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky.

Investiční priorita 2:

Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Specifické cíle:

SC 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

VŠ nedosahují patřičných parametrů z hlediska inkluze a podpory studentů se SP. Odpovídající nejsou ani systémy vnitřního hodnocení a zajišťování kvality. Cílem intervencí z EFRR v PO 2 je připravit podmínky zejména pro zkvalitnění infrastruktury určené pro pregraduální výuku, přednostně pro technické a přírodovědné obory. Infrastruktura výzkumně zaměřených oborů je řešena ve SC 1 PO 1 (tematický cíl 1).