CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

PO 3: Rovný přístup ke vzdělávání

Investiční priorita 1:

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifické cíle:

SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílem je zvýšit kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně ovlivňuje kvalita předškolního pedagoga. SC 1 se proto zaměřuje na profesní podporu pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovníků a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce. Motivaci žáků a relevanci vzdělávání bude podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání.

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení73, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. K realizaci změny je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné veřejnosti a rodičů.

SC 4 - Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků76 a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli.

SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílem je podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost.

Investiční priorita 2

Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

SC 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím těchto opatření: 1) rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatřní k jeho rozvoji. 2)  transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn jednotný přítup k těmto službám v ráci ČR a došlo k posílení spolupráce poradenských zařízení se všemi relevantními partnery.

Investiční priorita 3

Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové.

SC 1: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami  a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.