CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Prioritní osa 2 - Podpora podnikání MSP

Investiční priorita:

Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových firem, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů

Specifické cíle:

SC 2.1 - Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

Malé a střední podniky představují stabilizující prvek prosperity a zaměstnanosti. Generují rozhodující počet nových pracovních míst, svými dodávkami se podílejí na konkurenční schopnosti velkých podniků a na inovacích měnících dílčí produktové trhy. Hlavním cílem bude růst konkurenceschopnosti segmentu MSP prostřednictvím zvýšení počtunových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů zejména inovačního charakteru s vysokým potenciálem růstu, ale i na nižších hodnotových řetězcích, a podnikatelů ve službách s přínosem pro zaměstnanost.

SC 2.2 - Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Konkurenceschopnost MSP a jejich růst jsou zásadním způsobem závislé na schopnosti MSP¨pronikat na nové a perspektivní zahraniční trhy. Expanze na nové trhy v zahraničí představuje možnost pro MSP dosáhnout posunu v těchto pozicích a orientovat se na výrobu pro koncové zákazníky. Hlavním cílem je zaměřit se na rozvoj internacionalizace podnikání v oblasti sofistikovaných služeb a poradenství a na MSP orientující se na nové zdroje růstu na zahraničních trzích.

SC 2.3 - Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

Rozvoj nových a inovativních podnikatelských aktivit MSP je limitován nevhodnýmiparametry zastaralé podnikatelské infrastruktury jejíž provoz navíc vyžaduje vysoké režijní náklady. V regionech ČR se zároveň vyskytuje řada lokalit typu brownfield, které by bylo možné regenerovat a opětovně využít pro ekonomické aktivity MSP. Specifickým cílem je proto zlepšit kvalitu a zvýšit využitelnost podnikatelské infrastruktury typu brownfield, a umožnit tak MSP realizovat své rozvojové podnikatelské záměry, které mohou vést nejen k rozšiřování výroby, ale také k posunu podniků směrem výše v rámci hodnotového řetězce.

SC 2.4 - Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP,

MSP se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v podnikání, zejména v případěinovačních procesů vyžadujících dostatečnou úroveň odborných znalostí a dovedností. Nezbytným faktorem konkurenceschopnosti MSP je udržet krok s dynamickým technologickým rozvojem, což s sebou přináší nutnost kontinuálního rozvoje lidských zdrojů v podnicích, zejména zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tomu často brání nedostatek kapacit pro odborné vzdělávání v MSP. Specifickým cílem je proto rozvoj nové a lepší využití stávající infrastruktury pro odborné vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků v sektoru MSP.