CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
Nepřihlášený uživatel
PODNIKY PODNIKY

V této sekci jsou prezentovány vybrané podniky nabízející spolupráci

VYSOKÉ ŠKOLY VYSOKÉ ŠKOLY

V této sekci najdete prezentaci vysokých škol, které hledají partnery pro spolupráci

IPIP IPIP Instituce podpory inovačního podnikání

V této sekci se nachází prezentace vybraných institucí, které podporují inovační podnikání a poskytují své služby

STUDENTI STUDENTI

V této sekci jsou prezentováni studenti za účelem navázání spolupráce s podniky, VŠ či IPIP

Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií

Investiční priorita

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifické cíle

SC  3.1 - Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

V energetickém mixu ČR hrají dlouhodobě nejvýznamnější roli klasické zdroje energie na úkor zdrojů moderních, obnovitelných, šetrných k životnímu prostředí. Širšímu zavedení výroby energie z OZE brání vyšší nákladovost prvotní investice, která je stále vyšší než náklady na konvenční zdroje. Hlavním cílem je podpora udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využívání OZE s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

SC 3.2 - Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru

Energetická účinnost je jedním z faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost podniků, resp. celé ekonomiky. V oblasti snižování energetické náročnosti průmyslových procesů učinila Česká republika za dobu své existence zásadní pokrok. Přesto je v ČR stále nevyčerpán ekonomický potenciál úspor energie v tomto sektoru. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

SC 3.3 - Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

S postupně se zvyšující integrací decentralizovaných zdrojů energie vzrůstá potřeba vhodně doplňovat stávající distribuční soustavy technologiemi, které umožňují zajistit spolehlivý provoz. Prvky inteligentních sítí přispějí k aktivnímu řízení distribučních soustav a ke zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek energie. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky pomocí rozvoje a modernizace energetické infrastruktury na hladině nízkého a středního napětí.

SC 3.4 - Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

K technologické změně, která je nutná k dosažení energetických a surovinových cílů ČR a EU, může dojít, pouze pokud se podstatně zmodernizuje stávající technologická základna českých podniků. Větší uplatnění inovativních nízkouhlíkových technologií je však zastíněno nutností udržení podnikatelské produkce. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

SC 3.5 - Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

ČR disponuje rozsáhlými soustavami zásobování teplem, které však již dnes v mnoha případech neodpovídají požadovaným parametrům. Zároveň v ČR existuje nevyužitý potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy je celá řada soustav zásobování teplem napájena ze zdroje monovýroby tepla a teplo z výroby elektrické energie není využito. Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

SC 3.6 - Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

Pro dlouhodobě stabilní provoz přenosové soustavy je nutná modernizace a rekonstrukce jejích stávajících prvků při uplatnění inovativních postupů, které přispějí k integraci do konceptu smart řízení celé elektrizační soustavy. Investice do moderní energetické infrastruktury jsou neodmyslitelnou součástí rozvoje všech průmyslově se rozvíjejících regionů. Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím rozvoje a modernizace energetické infrastruktury.