CZ | EN
?

spoluprace.org

Spinnet svtp čr CzechInvest
SPOLUPRACE.ORG portal provides up-to-date information on cooperation between universities, industry, innovative institutions and students.
Find a partner for your project!

COMPANIES COMPANIES

Selected collaborating companies are presented in this section

UNIVERSITIES UNIVERSITIES

In this section you will find universities presenting cooperative partners

IPIP IPIP Support institutions for innovative business

This section contains presentations of selected institutions that support innovative businesses and provide their services

STUDENTS STUDENTS

Students present in this section to establish business, university or IPIP

PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lid. zdrojů pro VAV

Investiční priorita 1:

Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Specifické cíle:

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

Cílem je prostřednictvím podpory odlišného zaměření VŠ a jejich silných stránek dospět ke zvýšení kvality a profilace vzdělávání na VŠ a jeho relevance pro potřeby trhu práce, včetně podpory podnikavosti a dalších moderních dovedností studentů.

SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů.

Cílem je prostřednictvím zkvalitnění různých typů podpory zvýšení účasti studentů se SP, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a dále snížení studijní neúspěšnosti studentů.

SC 3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání an vysokých školách

Cílem je vytvořit podmínky na VŠ, které budou flexibilně reagovat na poptávku po CŽV ze strany dospělé populace a subjektů aplikační sféry.

SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

SC 4 navazuje na Doporučení Rady k NPR na rok 2014: Přijmout opatření ke zlepšení systému akreditace a financování VŠ. Cílem je vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality VŠ a zvýšení kvality strategického řízení VŠ

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

Cílem je zvýšit kvalifikaci výzkumných a dalších pracovníků ve VaV, zajistit dostatek vysoce kvalifikovaných absolventů VŠ s praktickou zkušeností s výzkumnou činností, posílit příliv špičkových odborníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do výzkumných organizací a zvýšit kvalifikaci pracovníků pro efektivní implementaci RIS3. Podpora bude směřovat také do navazování a rozvoje strategických partnerství veřejného a soukromého sektoru na regionální i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů, které povedou k naplňování RIS3. V rámci intervencí tohoto SC bude důraz také kladen na podporu žen – výzkumnic a zvyšování zájmu žáků, studentů a veřejnosti o výzkum a jeho výsledky.

Investiční priorita 2:

Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Specifické cíle:

SC 1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

VŠ nedosahují patřičných parametrů z hlediska inkluze a podpory studentů se SP. Odpovídající nejsou ani systémy vnitřního hodnocení a zajišťování kvality. Cílem intervencí z EFRR v PO 2 je připravit podmínky zejména pro zkvalitnění infrastruktury určené pro pregraduální výuku, přednostně pro technické a přírodovědné obory. Infrastruktura výzkumně zaměřených oborů je řešena ve SC 1 PO 1 (tematický cíl 1).